GOTISKA KYRKAN - AV DE SANNA ORTODOXT KRISTNA

  

Om du vill använda cheap ghostwriters for hire för att öka din förståelse av historiska kyrkor, titta igenom artiklarna på vår webbplats för att välja den bästa författaren bland många.

GOTISKA KYRKAN är en ortodoxt kristen kyrka som bevarar och i världen levandegör det gotiska folkets andliga och historiska arv och traditioner. Institutionellt har den gotisk-ortodoxa kyrkan anor redan på 200-talet, och på 300-talet var den väletablerad genom biskopar som Theophilus - vilken undertecknade trosbekännelsen i Nicaea år 325 - och Unila, under vars styre självaste ärkebiskop Johannes Chrysostomos var Gotiska kyrkans beskyddare.
GOTISKA KYRKANS existens genom århundradena, trots krig och förtryck och historiska avbrott, gör den till den främsta traditionella bevarande formen för de forna goternas religion, och ett minne från fornkyrkliga dagar om våra förfäders tro och hängivenhet till vår Herre Jesus Krist. 
GOTISKA KYRKAN strävar efter att svenskar och andra européer skall återfinna och återta sina gotiska anor och identitet samt återuppväcka samma hängivenhet till Gud och Bibelns sanningar som det gotiska folket förr hade.  
GOTISKA KYRKAN har historiskt utgjort såväl eget stift som metropoli, men dess kärna är och har alltid varit summan av det gotiska folkets församlingar i främst det som idag är Ukraina och Sverige. Församlingar, vars helhet är Gotiska kyrkan, utgjordes och utgörs av människor med gotisk identitet vilka bekänner sig till den kristna tron, och lever enligt Guds lagar som de uppenbarats genom Gamla Testamentet, Evangelium och Hans apostlar.
_____________________________________
THE CHURCH OF THE GOTHS is an Orthodox Christian Church which preserve and in life nourish the spiritual heritage and traditions of the Gothic People. Institutionally the Gothic-Orthodox Church have roots already in the 3rd Century.
 
THE CHURCH OF THE GOTHS strives for the recover and retrieval of the legacy and identity of the Goths among the Swedes and other Europeans, and to revive the fervour of the Biblical and Christian Faith of the Gothic People among them.
 
THE CHURCH OF THE GOTHS have historically been both Diocese and Metropolitanate, but the core have always been and is the sum of all congregations of Goths primarily in what today is Sweden and the Ukraine. Congregations, whose totality is the Church of the Goths, were and are made of people who identifies themselves as Goths, who confess the Christian Faith, and these two corner-stones is the fundament of the Gothic nationality, whose source latently exist in different degrees all over Europe.
_____________________________________
_____________________________________

Site Builder drivs av Vistaprint