GOTISKA KYRKAN - AV DE SANNA ORTODOXT KRISTNA
VAD ÄR GNOSTICISM?

Den gnostiska läran, den värsta och äldsta av kätterier, vars mest initierade företrädare kallar sig anti-krister och illuminister, är svårbegriplig för de flesta, liksom förståelsen för den är vag. Det är därför du inte ska glömma objektivitet i sådana här frågor och självständigt bearbeta de uppgifter du möter. Om du analyserar eller vill buy college research paper från https://elitewritings.com/college-research-paper.html så kan du helt utforska gnosticism. Varför då inte låta en av västerlandets främsta gnostiska initiater med pseudonymen Frank G Ripel (Gianfranco Perilli från Trieste, Italien), 99 grads invigd i det revolutionära, överbyggande "frimureriet"; den Uråldriga och Ursprungliga Egyptiska Riten av Memfis-Misraim, få tala själv?
   En artikel skrev av honom heter "Vad är kristendomen?" (här skulle vi vilja råda dig att läsa "Revitalizing the Gothic Masses: Populist Strategies of the Gothic Orthodox Church", som också kommer att vara användbar i detta sammanhang). Där skrivs först, att "för att fullt ut förstå behovet att förkasta historisk kristendom ... måste man känna till den avgörande skillnaden som finns mot gnostisk kristendom (kulten av Ljusets Kunskap), och dess förvrängning (Skugga), den historiska kristendomen (den världsliga maktens religion)".  
     Vad betyder detta? Att gnosticismen, och dess "Gnostiska kyrkor" (såsom moderna Ecclesia Gnostica, Bogomils kyrka, katarerna på 1400-talet o.s.v) skulle ha en speciell Nåd, eller att gnostikerna är Fornkyrkans arvtagare i direkt apostolisk succession? Att gnostikerna besitter Frälsarens Sanning i outvattnad form medan den "historiska kristenheten" (från Fornkyrkan till alla utbrytare och heretiker till den) skulle korrumperats av den världsliga makten, materien, den som gnostikerna hatar och förkastar; denna "Skugga" av den sanna verkligheten som endast de högt invigda i "gnosis" besitter, är ett påstående som inte kan tas på allvar om man ser till nästa citat: "Nu och för all framtid skall det vara känt: den historiska kristendomens Anti-Krist, är de gnostiska kristnas Kristus. Han är Den bortom gott och ont. Endast med denna vetskap kan den sublima Anti-Kristna Idén oundvikligen nå den självklara slutsatsen: Gudomligheten är nedärvd i människan. Av det följer, att människan är Gud."  
     'Homo Est Deus', en gnostisk heresi och vilolära av uråldriga mått, rentav den äldsta, då den ledde till att Satan kunde förvirra Adam och Eva innan Fallet. Här återupprepas denna falska lära, och kallas sann kristenhet. Alla äkta och sanna kristna vet iallafall att biblisk och kyrklig historia, tradition och kunskap ger oss insikten att det finns endast en Herre, Gud och Skapare, dock i tre Hypostaser; Gud Fadern, Gud Sonen och Gud Helige Ande. Någon annan åsikt än denna är andlig apostasi.
     För gnosticismen, vars gift i form av ekumenism, liberal teologi, feministisk teologi och andra rent hedniska eller direkt gnostiska element, infiltrerat "kristendomen" i olika grad under främst det senaste århundradet är det varken problematiskt eller underligt med dylika idéer, ty gnostikerna har aldrig någonsin tillhört kristendomen, varit en del av Kristus, eller haft Guds Nåd. Deras fader är en annan, och deras källa är ett mystiskt "ljus" man endast kan initieras i.
     "Detta koncept ... kan endast förstås om människan överkommer föreställningen om motsatser, och placerar sig bortom gott och ont. Endast om vi gör oss av med det dogmatiskt-religiösa slaveriets blindgränder, själens plågor, har vi möjlighet att utvinna all vår potential, då människan är en potentiell Gud. Men för att utvinna den, måste vi förkasta i oss själva allt som begränsar den Fria Viljan. Då kommer den enda accepterade Lagen vara: "Gör vad du Vill"."
    Den sista punkten är ett centralt koncept i Egyptisk (i motsats till Israelitisk eller Romersk) Lag, där den högsta lagen är vad vad de högst andliga "Vill". Såsom vi sett, så krävs det av dessa "kristna" att man förkastar Guds Lag, att man förkastar Kristus, att man förkastar Guds Allmakt, och tvärtom söker sanning i Anti-Krist, räddningen i en sexualrituell gnosis, Fria Viljans realiserande efter förkastande av allt kristet och bibliskt, och det verksamma sökandet efter en annan Lag.
    Gnostikerna har alltid förnekat att YHVH är denna sanne Gud, utan att det finns en högre skapare, däruppe bland stjärnorna, som öppet kallas Ljusbringare, vilken också är gnostikernas gud. Vår Skapare och Ende Gud kallas av dessa hedningar för demiurg, vilken gnostikerna förkastar och uppmanar alla att dyrka den Anti-Krist och den Ljusbringare som av de äkta kristna och av Gud Själv kallas Satan.
     Gnosticismen, det är den absoluta förkastelsen av allt gudomligt och gott. Illuminismen, 'upplysningen', och illuminaterna, 'upplysarna', är dess förkämpar. Gnostikerna och dess lära har fördömt av Kyrkans Dom, av Kyrkofäder som Ireneus av Lyon (vars "Mot heresierna" i detalj beskriver de gnostiska lärorna), Cyril av Alexandria, Tertullianus, helige Augustinus och många, många fler. Anatema.

Denna sektion, 'Gnosticismen', behandlar den gnostiska läran historiskt, dess olika inriktningar så som pyramidal och islamisk gnosis, den "kristna" gnostiska infiltrationen samt den gnostiska källan till påfund som neo-hedendomen, främst odinism och perunism.  Site Builder drivs av Vistaprint