GOTISKA KYRKAN - AV DE SANNA ORTODOXT KRISTNA
 
GOTISKA ÄRKESTIFTETS AV DE SANNA ORTODOXT KRISTNAS APOSTOLISKA SUCCESSION, FRÅN APOSTLATID GENOM DEN RYSKA KYRKAN.

Du kan läsa om förhållandet mellan kyrkan och landet, samt om rättsskifte och verkliga fakta om var kristendomen uppstod och från vilka personer på 123helpme.
Frälsaren kom för de förlorade fåren av Israels Hus skull (Mt. 15:24), d.v.s till de i hela världen skingrade Israels tolv stammar, till vilka Han tillkallade hednafolken, att bli ett helgat släkte, ett kristet folk och Hans Kyrka.

Till dessa stammar utsände Han Sina apostlar. Den förste som nåddes av den apostoliska kallelsen var Andreas (Joh. 1:40). Genom Guds vilja sådde aposteln Andreas frön i det framtida ryska landet. Till hans lott föll Skytien, som Eusebios skriver i 'Kyrkohistoria' (III.1). Under hans fjärde missionsresa cirka år 50 e.Kr var han där, etablerandes Kristi Kyrka,1 vigandes anhängare. Från denna tid börjar den ryska kyrkans historia,2 då kallad 'Skytiska kyrkan'. År 862 blev den en del av Konstantinopelpatriarkatet som 60:de kyrka under namnet 'Rusiska metropoliet'.3 År 1448 fick den ryska kyrkan faktisk och kanonisk autokefali4, d.v.s lämnade Konstantinopelpatriarkatets jurisdiktion, vilken ingick i union med påven. Den ryska kyrkans slutgiltiga kanoniska reglering skedde 1593 genom dess etablerande som patriarkat5 med titeln 'Rus' och hela Nordens patriarkat'. Tsar Peter den Store grundade år 1721 den s.k 'Heliga, styrande synoden', vilken ersatte inte endast patriarken utan även de periodiskt tillkallade heliga råden. Inte förrän år 1917 blev det möjligt i Ryssland att sammankalla formellt och legalt den värdefulla positionella Kyrkorådet. Trots inre och yttre problem lyckades rådet ta fram flertalet fundamentala definitioner, vilka lade fram de praktiska lösningarna angående Kyrkans kanoniska principer om katolicitet (allmännelighet).   
     Definitionerna omfattade: "Om ryska ortodoxa Kyrkans högsta administration" (4/11-1917)8, "Om den heligaste patriarkens rättigheter och skyldigheter" (8/11-1917)7, "Om den heliga synoden och det högsta kyrkorådet" (7/12-1917)8, "Om aktionsgruppen, ansvarig för administrationen av Kyrkans högsta organ" (8/12-1917)9, "Om den ryska ortodoxa Kyrkans juridiska status" (2/12-1917)10.

Dock, under inbördeskrigets förhållanden samt förtrycket från sovjetregimen stod det snart klart att definitionerna enbart var möjliga under normala kyrkligt-samhälleliga former. Genom att ta allt detta i beaktande producerade kyrkorådet sådana förklaringar som "Om åtgärder förorsakade av den pågående förföljelsen av den ortodoxa Kyrkan" (5[18]/4-1918) och "Om skyddet av Kyrkans heliga ägodelar från blasfemisk konfiskering och profanation" (30/8 [12/9] - 1918), och i den senare lades dessutom den legala grunden för Kyrkans illegala liv (s. 10): "Berövade tempel och heliga ting förenas samfund av ortodoxt kristna kring sin pastor, som genom bemyndigande av stiftets biskop kan genomföra Gudstjänsten, förutom liturgin, i ett särskilt hus eller någon annan lämplig plats".12
     Den 7 (20) november 1920 publicerade patriark Tikhon vid den samlade närvaron av den heliga synoden och det högsta kyrkorådet deklaration 36213 om den verkliga och direkta decentraliseringen av kyrkolivet (§§2-4), i syfte att förhindra bolsjevikernas övertagande av kontroll över Kyrkan. Detta dokument var den praktiska instruktionen för kyrkolivet under de anti-kristna förföljelsernas tid och grundläggande kanoniskt dokument och utgjorde bas för katakombkyrkans existens. Från dogmatiska deklarationer är det viktigt att notera följande: 1) Positionella katedralens anathema gentemot bolsjevikerna 27 februari (12 mars) 1918.14 2) GPU:s publicering av Nizhnij Novgorods metropolit Sergius Stragorodskijs pastors-och församlingsdeklaration (den s.k "deklarationen om lojalitet gentemot sovjetmakten") av 16 (29) juli 192715 , och efterföljande anathema gentemot sergianerna av den hemliga katedralen 192816, och en av de biskopar som organiserat Kyrkans hemliga liv sedan början var ärkebiskop Andreas av Ufa. Hans världsliga namn var prins Aleksandr Aleksejevitj Uhtomskij, född 26 december 1872 i Rybinsk-distriktet av Jaroslavl-guvernementet. 1895 tog han kandidatsexamen i teologi. 9 november 1895 utnämndes han som andlig tränare, och 2 december 1895 tog han munklöfte under namnet Andreas av ärkemandrit Anthonius Khrapovitskij. 6 decmber samma år vigdes han till hieromonak. Efter 1897 inspektör av Aleksandrovsks missionärsseminarium i staden Ardon. Sedan 1899 övervakare av Kazans missionärsklasser med ärkemandrits värdighet. 4 oktober 1907 vigdes han till biskop av Mamadyshskij, tredje kyrkoherde vid Kazans stift i Blagoveshchensks katedral tillsammans med Kazans ärkebiskop Dimitri (Sambikin), Nizhegorods biskop Nazarius (Kirillov) och Penzas biskop Mitrofanes (Simashkevitj).17 Från 25 juli 1911 var han biskop i Sukhumi, och från 22 december 1913 biskop av Ufa.18 Från och med 14 april 1917 medlem av den heliga synoden.19 Medlem av preliminära synodala rådet.20 Deltagare i positionella katedralen av år 1917-18.21 Deltagare i konferensen i Ufa 1918 sedan november det året. Medlem av VVTSU, sedan han blivit vald vid kyrkomötet i Tomsk. Deltagare i sibiriska kyrkokatedralen i Omsk. Ledare för tredje arméns prästerskap. Medlem av admiral A. Koltjaks regering. Sedan 1921 ärkebiskop. Under åren 1920-1937 blev han arresterad upprepade gånger, lagförd och inspärrad. 4 september 1937 avrättades han i Jaroslavls politisolatorium (politiska isoleringsavdelning).22
     I katakombkyrkan finns en stor andel biskopar vilka erhållit sin Heliga Värdighet genom vigningssuccession från Andreas av Ufas protegéer. Den 22 november 1922 biskopsvigde i Ufa ärkebiskop Andreas med sin ställföreträdare biskop av Zlatoutovsk, Nikolaj (Ipatov) [död 29 augusti 1938], Avvakum (Borovkov: f. 1892, död 15 okt. 1937) till biskop för Gamla Ufa. I december 1923 beslutade sig ärkebiskop Andreas för att i Centralasien viga biskop Job (Greshishkin) [f. 1895, död 1936?] till kyrkoherde i Ufa stift. 20 maj 1925 vigde ärkebiskop Andreas tillsammans med Nizhetagilsks biskop Leo (Cherepanov, död 1937) i Tedzhen Rufin (Brekhov) [f. 1894, död 1937] till biskop i Satkinsk.23 3 september 1925 vigde ärkebiskop Andreas och biskop Rufin (Brekhov) i Ashkabad Klemens (Logginov, död 1938) till biskop för Tomsk.24 Den 18 augusti 1928 - i en by i närheten av Ufa - vigde biskop Avvakum, biskop Job och biskop Rufin Amfilok (Shibanov, f. 20 dec. 1897, död 30 juli 1994) till biskop av Tjumen.25 I Sterlitamak i maj 1935 vigde biskop Rufin (med bekräftelsebrev från ärkebiskop Andreas och biskop Avvakum) ensam horbiskop Conan (f. 1880? Död 1940?).26 20 december 1937 vigde horbiskop Conan ensam Sysoj (Makarov, född 7 april 1914 i Zaimka-Bohr, Amurregionen) till Amurs biskop i Burunovka, Sterlitamakprovinsen i Bashkirien.27 7 juni 

 1«Повесть временных лет» Ч.2. с.218; «Полное собрание русских летописей» Т.1 Стб.7-9
 2Царь Иван IV в диспуте с папистами: «Мы уже с самого основания Христианской Церкви приняли христианскую веру, когда брат апостола Петра Андрей пришел в наши земли, затем отправился в Рим, а впоследствии, когда Владимир обратился к вере, религия была распространена еще шире» // А.Поссевино «Исторические сочинения о России XVI в.» Москва 1983 г., стр.79
 3 «Постановление императора Льва Мудрого о порядке престолов церковных, подлежащих патриарху константинопольскому». В эпоху Комнинов 62-я: “Notatiae episcopatuum” // “Abh. der Bayerischen Akad. der Wiss. Philos.-philol.Klasse” München 1901 Bd.21, S.585
 4Все тексты Грамат см.: «Русский феодальный архив» т.I №7.1, стр.75; №13, стр.88-91; №24,стр.126
 5Все тексты Грамат см.: «Посольская книга по связям России и Греции» Москва, 1988 г., стр.38,69-71,92-93,107-108,110,114-115
 6«Собрание Определений и Постановлений» Вып.1 Москва 1918, стр.3
 7Там же, стр.4-6
 8Там же, стр.7-11
 9Там же, стр.12-16
 10«Собрание Определений и Постановлений» Вып.2 Москва 1918, стр.6-8
11«Собрание Определений и Постановлений» Вып.3 Москва 1918, стр.55-57
 12«Собрание Определений и Постановлений» Вып.4 Москва 1918, стр.28-30
 13Факсимильный текст приведен в: «Церковная жизнь» №7-8 Нью-Йорк 1985, стр.218
 14Деяние 94 // См. «Свящ.Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. Обзор Деяний» т.2 Москва 2001, стр.164
 15«Патриарх Сергий и его духовное наследство» Москва 1947, стр.59-63
 16«Катакомбная Церковь: «Кочующий» Собор 1928 г.» // «Русское Православие» №3(7) 1997 СПб, стр.6-7
17«Формулярный список АНДРЕЯ (Ухтомского Александра Алексеевича), Мамадышского еп., викария Казанской епархии» // РГИА ф.796, оп.439, д.86
 18РГИА ф.835, оп.4, д.53, л.654-654 (об.)
 19Указ Временного Правительства // «Церковный Вестник» №16-17 1917 г., стр.83
 20Постановление № 2898 от 08.05.1917 г. Свят.Синода // «Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви» Кн.1 Вып.1, Москва 1918, стр.5
 21Там же, стр.61
 22Дело №10425 УКГБ Яросл.обл., л.10
 23Осипова И.И. «Сквозь огнь мучения и воду слез…» Москва 1998 г., стр.254
 24«Постановления Собора Св.Древле-Православной Церкви Христовой в Москве (старообрядцев, приемлющих Белокриницкую Иерархию) с 5 по 14 сентября 1926 г» Москва 1927 г., стр.20
 25Послание Освященного Собора Катакомбной Церкви ИПХ Высокопреосвященнейшему Кирику Митр.Месогийскому и Лавреотикийскому Церкви ИПХ Эллады, 07.06.1998 г.
 26«Дело Епископа Сысоя (Макарова)» стр.2 // «Деяния Освященного Собора Катакомбной Церкви И.П.Х 1998 г.» (Заседание №1)
 27«Дело Епископа Сысоя (Макарова)» стр.1 // «Деяния Освященного Собора Катакомбной Церкви И.П.Х 1998 г.» (Заседание №1)
 Site Builder drivs av Vistaprint